Wniosek wizowy do USA

Wniosek wizowy do USA

1. Dane personalne

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Wcześniejsze nazwiska

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Miejsce urodzenia

Kraj

Miejscowość

Stan cywilny

PESEL

Obywatelstwo

2. Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu (wpisać jeżeli jest)

Telefon kontaktowy

Adres email (wymagane)

3. Zatrudnienie

Status zatrudnienia

Stanowisko

4. Dane dotyczące wyjazdu do USA

Nr paszportu

Data wydania paszportu (rrrr-mm-dd)

Data ważności paszportu (rrrr-mm-dd)

Miejsce wydania paszportu

Od do

Data planowanego pobytu w USA (rrrr-mm-dd)

Cel wyjazdu

Czy byłeś(aś) już w USA? TakNie

Jeżeli tak, to kiedy ostatni raz?

Cel wyjazdu

UWAGI

Miejsce na korepondencję do obługi biura wizowego