Kanada

Obywatele Polscy nie potrzebują wiz do 6 miesięcy pobytu, jeżeli posiadają paszport biometryczny (wydany po sierpniu 2007 r.)

Wymagane dokumenty:

 • paszport,

 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

 • wniosek wizowy

 • list z pracy o zajmowanej pozycji, przyznanym urlopie oraz zarobkach, a w przypadku przedsiębiorstw: kopię regonu, kopię wpisu do działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, sprawozdanie podatkowe za ostatni rok lub wyciąg z kota firmy,

 • jeśli się jest studentem lub uczniem: list ze szkoły raz z pieczęcią szkoły/uczelni oraz ważną legitymację szkoły / uczelni

 • dzieci poniżej 16 roku życia muszą przedstawić notarialną zgodę na podróż nie obecnego rodzica bądź prawnego opiekuna oraz zupełny akt urodzenia,

 • ambasada może zażądać badań lekarskich, na które wystawi odpowiednie skierowanie,

 • w przypadku emerytów/ rencistów – odcinek renty lub emerytury,

oraz do wizy:

 • prywatnej: zaproszenie w formie listu oraz kopię strony ze zdjęciem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zapraszającej (np. z kanadyjskiego paszportu lub karty imigracyjnej),

 • biznesowej: zaproszenie od organizacji bądź firm kanadyjskich

Czas oczekiwania: ok. 15 dni roboczych

Koszt:

 • wiza 1-krotna: 240 zł (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • wiza wielokrotna: 470 zł (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę).